نام سهامداردرصد سهام
شرکت پتروشیمی آبادان96درصد
سهام تخصیصی کارکنان3درصد
شرکت تولیدی گاز لوله0.1درصد
شرکت پتروشیمی غدیر0.1درصد
شرکت پتروسینا0.25درصد
شرکت کشت و صنعت پاسارگاد0.25درصد