اعضاء هیأت مدیره

سید مرتضی موسوی تبار

رییس هیأت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

عبدالحسین البوغبیش

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

تحصیلات : کارشناسی ارشد

علیرضا پور شیخی

عضو هیأت مدیره

تحصیلات : کارشناسی